Bærekraft i Marker Sparebank

Marker Sparebank skal ta ansvar for en bærekraftig samfunnsutvikling som ikke skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner. Bærekraft og samfunnsansvar blir en stadig viktigere strategisk driver i næringslivet. Bærekraft defineres som en samfunnsutvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det gjelder både økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved samfunnet vårt. Kjernen i finansnæringens samfunnsansvar er å skape verdier og drive lønnsomt uten at dette skjer på bekostning av menneskene rundt oss, miljøet og i strid med grunnleggende etiske prinsipper.

FN's bærekraftsmål

Bærekraft i Marker Sparebank bygger på FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Marker Sparebank har innflytelse på flere av disse målene, men har valgt ut 3 av disse som vi vurderer å kunne påvirke i større grad enn andre.